O nas

O Przedszkolu

Publiczne Przedszkole Artystyczno – Językowe „Mała Żabka” jest placówką oświatową istniejącą od 1 września 2020 roku. W przedszkolu jest obecnie 3 oddziały do których uczęszcza 50 dzieci w wieku 3-6 lat. Naszą placówkę tworzy wyspecjalizowana kadra z wieloletnim doświadczeniem pracy z dziećmi. Posiadamy także własną zdrową kuchnię.
Zawsze podążamy za dzieckiem – u nas każde dziecko czuje się ważne. Naszym celem jest zagwarantowanie bezpiecznego, szczęśliwego dzieciństwa i wszechstronnego rozwoju. Szczególną uwagę zwracamy na indywidualne potrzeby i talenty, umiejętności społeczne i emocjonalne. Naszym priorytetem jest kształtowanie u dzieci kompetencji, które pomogą im odnosić sukcesy w przyszłości.

Zasady pobytu

Zasady obowiązujące podczas pobytu dziecka w przedszkolu
 • Dziecko ma zagwarantowaną fachową opiekę w dni powszednie każdego tygodnia, w godz. 7:00-17.30.

 • Warunkiem pozostawienia dziecka w przedszkolu w danym dniu jest jego dobry stan zdrowia. Dłuższa nieobecność ciągła dziecka powinna być usprawiedliwiana.

 • Dzieci należy przyprowadzać do godziny 9.00. Jeżeli danego dnia dziecko będzie nieobecne, należy zaznaczyć w aplikacji LiveKid do godziny 8:00, jeśli po tej godzinie będzie zaznaczana obecność, naliczana zostaje opłata za wyżywienie.

 • Dzieciom w przedszkolu nie są podawane lekarstwa w trosce o ich bezpieczeństwo i w związku z istniejącymi przepisami dotyczącymi ochrony zdrowia. Istnieje możliwość podania leków w przypadku chorób przewlekłych, zleconych przez lekarza i po pisemnym upoważnieniu przez rodziców.

 • Dziecko mogą przyprowadzać i odbierać Rodzice/Prawni Opiekunowie lub upoważniona przez nich osoba, po uprzednim poinformowaniu placówki i potwierdzeniu zgody na piśmie. Upoważniona osoba w momencie odbioru dziecka musi wylegitymować się dokumentem tożsamości.

 • Rodzic ma ma możliwość zapisu dziecka na zajęcia dodatkowe zgodnie z ofertą zajęć przewidzianych przez Dyrektora Przedszkola na dany rok szkolny za dodatkową opłatą. Na pierwsze zajęcia z formie zajęć pokazowych może pójść za darmo.

 • Dzieci korzystają z czterech posiłków dziennie: śniadania, zupa, drugie danie, oraz podwieczorku (własna kuchnia). Do przedszkola nie wolno przynosić własnych posiłków

 • Każde dziecko ma przypisane mu miejsce w szatni oraz własny leżak (dotyczy dzieci korzystających z drzemki).

 • Dzieci przynoszą swoje zabawki raz w tygodniu – piątek -„Dzień zabawkowy”

 • W przypadku nieodebrania dziecka po godzinie zamknięcia przedszkola, opiekun będzie próbował kontaktować się telefonicznie z Rodzicami/Prawnymi Opiekunami dziecka, bądź też z innymi osobami upoważnionymi w Karcie Informacyjnej Dziecka. W razie braku kontaktu ze strony tych osób opiekun zobowiązany jest powiadomić najbliższy komisariat policji.

 • Osobom w stanie nietrzeźwym bądź wskazującym na spożycie alkoholu dziecko nie będzie wydane.

 • W przypadku alergii pokarmowej obowiązkiem Rodzica/Prawnego Opiekuna jest zgłoszenie diety do opiekunów grupy i wypełnienie formularza diety z wyszczególnieniem pełnej listy produktów, na które dziecko jest uczulone. Dietę dziecka można zgłosić i odwołać tylko w formie pisemnej poprzez uzupełnienie formularza diety.

 • Obowiązkiem nauczyciela/opiekuna jest natychmiastowe powiadomienie Rodziców/Prawnych Opiekunów, jeśli stwierdzi on, że dziecko źle się czuje. Rodzic/Prawny Opiekun jest zobowiązany w trybie natychmiastowym do odebrania dziecka i skonsultowania się z lekarzem.

 • Na dwór wychodzimy codziennie z wyjątkiem dni, kiedy występują złe warunki atmosferyczne, narażające dziecko na zachorowanie. Są nimi: silny wiatr, opady deszczu lub deszczu ze śniegiem itp. niska temperatura powietrza (poniżej -10 stopni C), inne niesprzyjające warunki pogodowe.

 • Dziecko przyprowadzone do przedszkola z założenia jest zdrowe i w związku z tym może wyjść na plac zabaw, spacer bądź wycieczkę.

 • O rezygnacji z uczęszczania dziecka do przedszkola rodzice zobowiązani są poinformować z zachowaniem okresu wypowiedzenia.