Zasady Pobytu

Zasady obowiązujące podczas pobytu dziecka w przedszkolu


 • Dziecko ma zagwarantowaną fachową opiekę w dni powszednie każdego tygodnia, w godz. 7:00-17.30.
 • Warunkiem pozostawienia dziecka w przedszkolu w danym dniu jest jego dobry stan zdrowia.
  Dłuższa nieobecność ciągła dziecka powinna być usprawiedliwiana.
 • Dzieci należy przyprowadzać do godziny 9.00. Jeżeli danego dnia dziecko będzie nieobecne, należy zaznaczyć w aplikacji LiveKid do godziny 8:00, jeśli po tej godzinie będzie zaznaczana obecność, naliczana zostaje opłata za wyżywienie.
 • Dzieciom w przedszkolu nie są podawane lekarstwa w trosce o ich bezpieczeństwo i w związku z istniejącymi przepisami dotyczącymi ochrony zdrowia. Istnieje możliwość podania leków w przypadku chorób przewlekłych, zleconych przez lekarza i po pisemnym upoważnieniu przez rodziców.
 • Dziecko mogą przyprowadzać i odbierać Rodzice/Prawni Opiekunowie lub upoważniona przez nich osoba, po uprzednim poinformowaniu placówki
  i potwierdzeniu zgody na piśmie.Upoważniona osoba w momencie odbioru dziecka musi wylegitymować się dokumentem tożsamości.
 • Rodzic ma ma możliwość zapisu dziecka na zajęcia dodatkowe zgodnie z ofertą zajęć przewidzianych przez Dyrektora Przedszkola na dany rok szkolny za dodatkową opłatą. Na pierwsze zajęcia z formie zajęć pokazowych może pójść za darmo.
 • Dzieci korzystają z czterech posiłków dziennie: śniadania, zupa, drugie danie, oraz podwieczorku (własna kuchnia). Do przedszkola nie wolno przynosić własnych posiłków.
 • Każde dziecko ma przypisane mu miejsce w szatni oraz własny leżak (dotyczy dzieci korzystających z drzemki).
 • Dzieci przynoszą swoje zabawki raz w tygodniu – piątek -„Dzień zabawkowy”
 • W przypadku nieodebrania dziecka po godzinie zamknięcia przedszkola, opiekun będzie próbował kontaktować się telefonicznie z Rodzicami/Prawnymi Opiekunami dziecka, bądź też z innymi osobami upoważnionymi w Karcie Informacyjnej Dziecka. W razie braku kontaktu ze strony tych osób opiekun zobowiązany jest powiadomić najbliższy komisariat policji.
 • Osobom w stanie nietrzeźwym bądź wskazującym na spożycie alkoholu dziecko nie będzie wydane.
 • W przypadku alergii pokarmowej obowiązkiem Rodzica/Prawnego Opiekuna jest zgłoszenie diety do opiekunów grupy i wypełnienie formularza diety z wyszczególnieniem pełnej listy produktów, na które dziecko jest uczulone. Dietę dziecka można zgłosić i odwołać tylko w formie pisemnej poprzez uzupełnienie formularza diety.
 • Obowiązkiem nauczyciela/opiekuna jest natychmiastowe powiadomienie Rodziców/Prawnych Opiekunów, jeśli stwierdzi on, że dziecko źle się czuje. Rodzic/Prawny. Opiekun jest zobowiązany w trybie natychmiastowym do odebrania dziecka i skonsultowaniasię z lekarzem.
 • Na dwór wychodzimy codziennie z wyjątkiem dni, kiedy występują złe warunki atmosferyczne, narażające dziecko na zachorowanie. Są nimi: silny wiatr, opady deszczu lub deszczu ze śniegiem itp. niska temperatura powietrza (poniżej -10 stopni C), inne niesprzyjające warunki pogodowe.
 • Dziecko przyprowadzone do przedszkola z założenia jest zdrowe i w związku z tym może wyjść na plac zabaw, spacer bądź wycieczkę.
 • O rezygnacji z uczęszczania dziecka do przedszkola rodzice zobowiązani są poinformować z zachowaniem okresu wypowiedzenia.